Kościół pw. św. Ignacego Loyoli został wzniesiony po 1592 roku przez Jezuitów. Podczas oblężenia Gdańska przez wojska szwedzkie w 1656 roku kościół został spalony. Dopiero w połowie XVIII stulecia świątynię odbudowano w kształcie późnobarokowym, który przetrwał do dnia dzisiejszego. Jest to jedyna świątynia w Gdańsku wzniesiona w tym stylu.

Kościół jest trójnawową budowlą wzniesioną z cegły i nakrytą dachem dwuspadowym. Fasada świątyni jest otynkowana i pomalowana na czerwono. Wystrój wnętrza świątyni jest barokowy i pochodzi głównie z drugiej połowy XVIII wieku. Z lewej strony świątyni znajduje się przytulona do jego bocznej ściany zakrystia, która pochodzi z lat 1704-16. Przy kościele powstało kolegium przeznaczone dla dzieci mieszczan i okolicznej szlachty. Między innymi nauki pobierał tu Józef Wybicki – twórca Hymnu Narodowego „Jeszcze Polska nie zginęła”. W latach 1687-89 zbudowano nowy konwikt dla uczniów. W 1777 roku wzniesiono między fasadą kościoła a kanałem Raduni, drewnianą dzwonnicę, istniejącą do dziś. W latach 1807-13 kościół został uszkodzony w czasie wojen napoleońskich, między innymi świątynia utraciła obie wieżyczki, których nigdy nie odbudowano. Bogatą fasadę ukształtowano w 1815 roku w miejsce poprzedniej, która doznała wielkiego uszczerbku w 1807 roku. W 1826 roku rozebrano kolegium, na którego fundamentach powstała w 1827 roku obecna plebania. 1.05.1839 Erygowano parafię św. Ignacego Loyoli. W 1872 roku zbudowano barokowe organy. W 1901 roku proboszczem zostaje ks. Antoni Behrendt, któremu kościół zawdzięcza ufundowanie w 1905 roku drogi krzyżowej i sprowadzenie z Kolonii nad Renem obrazu św. Ignacego, który został umieszczony w ołtarzu głównym.

II wojnę światową kościół przetrwał w lekko uszkodzonym stanie i w latach 1945-47 nastąpiła jego odbudowa, krycie dachów,szklenie okien i naprawa murów kościoła. W 1976 roku rozpoczął się kapitalny remont i konserwacja zabytkowego wystroju zakrystii, a w 1977 roku odnowiono fasadę kościoła. Przeprowadzono również podstawowe prace konserwatorskie i malarskie.

Kościół św. Ignacego jest położony w dzielnicy Stare Szkoty (część Oruni) , przy ul. Brzegi, równoległej do Traktu św. Wojciecha, którym wjeżdżamy do miasta od strony Tczewa.

Zdjęcia wykonano w kwietniu 2009 roku.

 • Widok z Traktu św. Wojciecha

 • Fasada i zakrystia

 • Elewacja frontowa i boczna

 • Drewniana dzwonnica

 • Fasada

 • Główne wejście

 • Tablica informacyjna

 • Wejście boczne

 • Zaktystia

 • Plebania

 • Nawa główna

 • Nawa główna

 • Ołtarz główny

 • Organy

 • Ołtarz główny

 • Chrzcielnica

 • Nawa główna