Pierwotny pałac w Kargowej został zbudowany w końcu XVII wieku z inicjatywy Krzysztofa Unruha, ówczesnego właściciela miejscowości. Z przekazów iko­nograficznych wynika, że była to dwukondygnacyjna budowla, wzniesiona na planie prostokąta, z ogrodem oraz dziedzińcem z dwoma budynkami.

Na początku 1731 roku Karol Unrug, ówczesny właściciel Kargowej i jednocześnie szambelan królewski, przekazał swoją rezydencję królowi Augustowi II Mocnemu w dożywocie, z prawem jej przebudowy i rozbudowy. Król był zainteresowany stworzeniem w niej bazy wojskowej. W związku z tym planował gruntowną rozbudowę miejscowości, w tym również założenia pałacowego. Rozbudowa założenia według projektu prawdopo­dobnie J.K. Knöffela trwała w latach 1731-33. Prace bu­dowlane prowadzone były na wielką skalę, zatrudniono wielu wykonawców, w tym m.in. rzeźbiarza K. Kirchnera. Do 1733 roku rozbudowano starą siedzibę Unruhów oraz wznie­siono stumetrowej długości pałac królewski i cztery budynki koszarowe. Prace budowlane przerwała śmierć króla Augusta II oraz wybuch wojny sukcesyjnej o tron Polski. W 1735 roku w czasie działań wojennych nowo wybudowane założenie zostało zniszczone.

Splą­drowany i spalony pałac Unruhów odbudowano, znacznie jednak upraszczając jego for­mę architektoniczną, bez dekoracji elewacji i wystroju wnętrz. Obecny, barokowy pałac w Kargowej założony został na rzucie litery „U”. Jest budowlą dwukon­dygnacyjną, podpiwniczoną, nakrytą dachami czterospadowymi. W elewacji frontowej znajduje się trójuskokowo wklęsły ryzalit w którym umieszczono wejście główne, poprzedzone jednobiegowymi schodami. Ryzalit został rozczłonkowany w przyziemiu półkolumnami i pilastrami i zwieńczony fali­ście łamanym szczytem. Analogicznie do niego w elewacji tylnej został umieszczony ryza­lit, zwieńczony trójkątnym szczytem. Elewacje na narożach opięte pilastrami, zostały prze­prute prostokątnymi oknami ujętymi opaskami. W piwnicy zachowały się relikty dawne­go pałacu Unruhów (sklepienia kolebkowe). Z historycznego wyposażenia zachowały się: trzy barokowe kominki, sztukateria sufitów, żelazne drzwi w piwnicy. 

Poza pałacem w skład założenia wchodzą: oficyna, budynki gospodar­cze i spichlerz. Na południe od pałacu znajduje się park krajobrazowy. Rodzina Unruhów związana była z Kargową do 1837 roku, gdy miasto przeszło na własność państwa pruskiego. W okresie międzywojennym pałac należał do ro­dziny Richterów. W 1945 roku majątek przeszedł na własność Skarbu Państwa i był użytkowany przez PGR. W latach 60-tych XX wieku przeprowadzono remont obiektu. W początkach XXI wieku wymieniono po­krycie dachowe. Obecnie pałac stanowi własność prywatną i jest remontowany.

Kargowa jest położona 17 km na wschód od Sulechowa, przy drodze nr 32 do Wolsztyna. Pałac znajduje się w północno-wschodniej części miejscowości, tuż obok czynnej gorzelni. Trudnodostępna całość jest otoczona wysokim płotem.

Zdjęcia wykonano w maju 2016 roku.

  • Elewacja tylna i boczna

  • Elewacja tylna i boczna

  • Elewacja tylna