Neoklasycystyczny pałac w Osieku powstawał w kilku etapach, od końca XVII wieku. Pierwotną rezydencję wybudował w 1691 roku Paul von Brand i praw­dopodobnie założył park krajobrazowy. W połowie XIX wieku założenie przebudowano z fundacji Christiana Car­la Friedricha Augusta von Branda. Kolejna przebudowa nastąpiła pod koniec XIX wieku, po ustanowieniu majora­tu przez Eusebiusa von Branda.

Obecna, dwukondygnacyjna i w całości podpiwniczona budowla została założona na planie prostokątnym na osi północ-południe. Korpus budowli nakryto niewyso­kim dachem czterospadowym. Po stronie północnej i południowej znajdują się parterowe skrzydła boczne, w części podpiwniczone. Budynek pałacu jest murowany, tynkowany, o neoklasycystycznym wystroju elewa­cji z boniowaniem. Elewacja fronto­wa jest dziewięcioosiowa, symetryczna z murowanym, czterokolumnowym gankiem, z ta­rasem poprzedzającym wejście. Elewacja tylna została ukształtowana jako dziewięcioosio­wa w parterze i ośmioosiowa w drugiej kondygnacji, akcentowana czteroosiowym ryzali­tem pozornym z ozdobnym wyjściem na park krajobrazowy. W drugiej kondygnacji znaj­dują się półkoliste wnęki, mieszczące rzeźby. W kolejnych kon­dygnacjach ryzalitu znajdują się elementy porządku toskańskiego i kompozytowego. Ele­wacje szczytowe są pięcioosiowe, akcentowane trzyosiowym ryzalitem. Układ pomieszczeń w parterze jest klasyczny z osią centralną, mieszczącą po wschodniej stronie sień z klatką schodową oraz salą ogrodową z ozdobnym wyjściem na założenie parkowe. Do dnia dzisiejszego zachowały się kominki o bogatym wystroju sztukatorskim z przedstawieniami heraldycznymi, znajdujące się w pomieszczeniach parteru i piętra. Po­nadto, fragmentarycznie zachowały się XIX-wieczne dekoracje sztukatorskie sufitów. Po wschodniej stronie pałacu znajduje się założenie folwarczne, zabudowane w znacznej mierze XIX-wiecznymi budynkami, natomiast po stronie zachodniej, wzdłuż brzegu jeziora, rozpościera się park krajobrazowy. Przed pałacem znajdowały się również dwie ryglowe, parterowe oficyny, z których zachowała się jedynie południowa.

W 1715 roku dobra w Osieku i Chomętowie na­leżały do Christiana von Branda, królewskiego szambelana oraz do jego brata Ernsta Lu­dwiga i ich kuzynów. Od 1794 roku właścicielem Chomętowa i Osieka był Christian von Brand. W 1813 roku posiadłość przejął  Christian Carl Friedrich August von Brand. W 1878 roku Osiek i Chomętowo stały się majoratem, który objął płk. Eusebius von Brand, członek Izby Panów. Od 1911 roku majoratem władał Georg von Brand, który wkrótce utopił się podczas kąpieli w jeziorze. Zaraz potem majątek znalazł się w posiada­niu jego kuzyna Adolfa von Branda. Dobra w Osieku pozostawały we władaniu rodziny von Brand do początku 1945 roku. Po II wojnie światowej majątek został znacjonalizowa­ny. Od 1949 roku był użytkowany przez PGR w Osieku, a następnie jako ośrodek wczaso­wy Polskich Kolei Państwowych. W latach 60-tych XX wieku przystąpiono do generalnego remontu pałacu z intencją przystosowania budynku do celów ośrodka wczasowego. Wy­konano w tym czasie m.in. cementowe wylewki, schody oraz częściowo zmieniono układ pomieszczeń. Prace zostały jednak zaniechane i nieremontowany oraz niedostatecznie za­bezpieczony obiekt popada od tego czasu w ruinę. Obecnie pałac wraz z parkiem stanowi własność prywat­ną. Prywatni właściciele budynku, od 1994 roku, pomimo składanych deklaracji nie prowadzą szerzej zakrojonych robót budowla­nych, ograniczając się jedynie do niewielkich prac zabezpieczających. Folwark i oficyna pałacowa stanowią odrębne własności.

Osiek jest położony 4 km na zachód od Dobiegniewa, przy lokalnej drodze do Kolska. Pałac zlokalizowany jest w południowej części miejscowości, w sąsiedztwie je­ziora Osiek.

Zdjęcia wykonano w maju 2006 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Elewacja tylna

  • Rzeźba w niszy

  • Czterokolumnowy ganek fasady