Murowany zamek w Wiźnie powstał na początku XV wieku z przebudowy starszego, drewnianego założenia. Fundatorem przebudowy był książę mazowiecki Janusz I Starszy. Już w XI wieku istniał tu gród strzegący ważnego szlaku handlowego na wschodniej granicy Mazowsza i przeprawy przez Narew. W okresie od XII do XIV wieku gród był wielokrotnie niszczony przez Jaćwingów, Prusów, Litwinów i Krzyżaków. Po raz ostatni w 1388 roku gród zdobyli i zniszczyli Litwini.

Po przebudowie, stojący na wzniesieniu zamek składał się z potężnej, dwukondygnacyjnej wieży bramnej i głównego domu książęcego usytuowanego na dziedzińcu. Całość była otoczona wałami ziemnymi i ostrokołem, których wymiana na murowane nigdy nie została ukończona. Od wschodu warownia była broniona przez Narew, a od zachodu otaczały ją bagna. Od północy znajdowała się nawodniona fosa. Tak usytuowane założenie posiadało znaczne walory obronne i w XV wieku mogło pomieścić 500 obrońców, a na stałe wyposażone było w hakownice. 

Po inkorporacji Mazowsza do Korony w 1526 roku zamek stał się ośrodkiem starostwa grodowego, stolicą ziemi i powiatu oraz miejscem sądów i sejmików. W rezydencji często gościli królowie polscy z całymi dworami. Warownia niszczona w czasie potopu i wojny północnej popadła w ruinę po trzecim rozbiorze Polski. Murowane resztki zamku rozebrała ostatecznie okoliczna ludność w  XIX wieku. Pozostałości grodu i zamku książęcego znajdowały się na wyodrębnionym cyplu skarpy na lewym brzegu Narwi. W 1967 roku rozpoczęto metodyczne badania archeologiczne, które pozwoliły odtworzyć pierwotne położenie grodu na cyplu skarpy, przeciętej od północy fosą. Dziś teren grodziska przegrodzony jest murem cmentarnym, a na jego stokach powoli pojawiają się świeże nagrobki. Pozostała część grodziska, odcięta suchą fosą, jest mocno zarośnięta zielskiem.

Wizna jest położona 20 km na wschód od Łomży, przy drodze nr 64 do Jeżewa Starego. Góra Zamkowa znajduje się nad Narwią, w południowej części miejscowości, przy ul.Kombatantów 3/4.

Zdjęcia wykonano we wrześniu 2020 roku.

  • Wzgórze zamkowe i cmentarz

  • Fosa

  • Widok ze wzgórza

  • Widok ze wzgórza