Pałac w Drezdenku wybudowano w obrębie dawnego Placu Twierdzy w 1766 roku z inicjatywy poznańskiego kupca Johanna Georga Trep­pmachera. Obiekt usytuowany jest w zespole zabudowy złożonym z dwóch prostokąt­nych w rzucie oficyn, nakrytych dachami dwuspadowymi oraz czworobocznej kordegar­dy o mansardowym dachu.

Budynek pałacu założony został na planie wydłużonego prostokąta z pozornym ryzali­tem w osi elewacji zachodniej – frontowej oraz czworobocznymi przybudówkami po stro­nie północnej, północno-wschodniej i południowej. Jest to budowla murowana z kamienia i cegły na zaprawie wapiennej, o tynkowanych ele­wacjach. Dwukondygnacyjne założenie jest częściowo podpiwniczone, nakryte wysokim da­chem kopertowym z wystawkami okiennymi od strony zachodniej. Przybudówka po stro­nie północno-wschodniej nakryta jest dachem mansardowym, pozostałe dachami dwu­spadowymi i pulpitowym. Na osi, jedenastoosiowej elewacji frontowej, w pozornym ryzalicie znajduje się reprezentacyjne wejście głów­ne, zwieńczone odcinkiem łuku, ujęte pilastrami zwieńczonymi belkowaniem, ponad któ­rym umieszczony jest balkon o kutej balustradzie z kartuszem oraz inicjałem wiązanym właściciela – J.G. Treppmachera. Elewacja tyl­na zakomponowana została jako jedenastoosiowa, pozbawiona gzymsu międzykondygna­cyjnego, a elewacje szczytowe ukształtowane zostały jako trzyosiowe. Pomieszczenia piwniczne dostępne poprzez przybudówki po stronie północnej i południo­wej sklepione są krzyżowo i kolebkowo. Piwnica w południowej części budynku jest wcze­śniejsza, być może jeszcze XVII-wieczna, i należała do budynku mieszkalnego w obrębie twierdzy. Wnętrza pałacu zostały wtórnie przebudowane. Do dziś zachowała się oryginalna, re­prezentacyjna sień przelotowa, w której mieści się zabiegowa, drewniana klatka schodo­wa. Pomieszczenia w parterze posiadają zróżnicowane stropy, w tym nakryte sklepieniem krzyżowym i żaglastym z lunetami. Stolarka drzwiowa w wejściu głównym jest oryginalna, dwuskrzydłowa, płycino­wa, bogato zdobiona detalem snycerskim o charakterze floralnym. Przed frontem pałacu znajduje się niewielkie założenie parkowe z aleją lipową wyznaczają­cą oś widokową w kierunku zachodnim.

Po śmierci Treppmachera w 1798 roku obiekt został wystawiony na licytację. W rezydencji zatrzymywali się wielokrotnie książęta i monarchowie oraz wybitni mężowie stanu. Budy­nek był wielokrotnie przebudowywany i modernizowany. W XIX wieku oraz na początku XX wieku zmieniono w znacznym stopniu układ pomieszczeń, a także wystrój wnętrz. Pa­łac przed wojną użytkowany był przez zarząd drogowy oraz zamieszkujących w nim lokato­rów. W okresie powojennym pałac został podzielony na mieszkania komunalne. Od 1958 roku mieściła się tutaj Szkoła Podstawowa Nr 2, a obecnie budynek jest siedzibą Gimna­zjum Nr 1 w Drezdenku. W 2006 roku przeprowadzono re­mont pokrycia dachowego, które odzyskało swój historyczny charakter.

Drezdenko jest położone 42 km na wschód od Gorzowa Wielkopolskiego, przy drodze nr 158 do Krzyża Wielkopolskiego. Pałac zlokalizowany jest po wschodniej stronie miasta, w obrębie dawnego Placu Twier­dzy (obecnie Plac Wolności).

Zdjęcia wykonano w maju 2013 roku.

  • Elewacja frontowa

  • Główne wejście

  • Elewacja frontowa