Gotycki kościół św. Michała Archanioła Postolinie został zbudowany około 1350 roku, ale wielokrotnie go przebudowywano, dokonując zmian w jego wyglądzie. W 1411 roku zniszczeniu uległ dach, sklepienie i wieża. Opisy z 1647 roku informują, że świątynia miała trzy ozdobne ołtarze z portatylem w głównym. Drewniana wieża posiadała trzy dzwony, a czwarty nad kościołem funkcjonował jako sygnaturka.

W 1672 roku kościół został rozbudowany i odrestaurowany z zewnątrz i od wewnątrz, co stwierdzono  podczas wizytacji w 1698 roku. Szlachcianka Wilczewska ze swoją matką Gostowską ufundowały budowę kaplicy Matki Bożej nad zakrystią. W tym czasie wstawiono również nowe okna w kaplicy i całym kościele, naprawiono dach, drzwi odmalowano, a każdy z trzech ołtarzy posiadał balustradę. Odnowiono również chór oraz organy, które wymagały renowacji z powodu brakujących piszczałek. 

W latach 1867-69 kościół ponownie przebudowano i odnowiono (prawdopodobnie wzniesiono wówczas murowaną wieżę a nawę nakryto sklepieniem gwiaździstym) a w 1871 roku konsekrował go biskup Filip Krementz. Obecnie jest to trójnawowa świątynia o 5 przęsłach, halowa (nawy o jednakowej wysokości) z wysoką kwadratową wieżą-dzwonnicą nad kruchtą i wydzielonym, pięciobocznym prezbiterium wzmocnionym szkarpami. Budowlę przykryto dachem dwuspadowym.

Obecne wyposażenie kościoła jest głównie neogotyckie, ołtarz główny z 1876 roku, chrzcielnica rokokowa i ambona z 1716 roku. Przy świątyni znajduje się cmentarz a całość jest otoczona ceglanym ogrodzeniem.

Postolin jest położony 6 km na południe od Sztumu, przy lokalnej drodze do Polaszek. Kościół stoi w centrum wsi.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Elewacja południowa

  • Prezbiterium

  • Elewacja północna

  • Kruchta boczna

  • Wieża - dzwonnica

  • Widok z kruchty

  • Nawa główna i ołtarz