Pierwotny zamek we Włodzimierzu Wołyńskim został zbudowany pod koniec XIV wieku z polecenia króla polskiego Kazimierza Wielkiego. Ze względu na częste najazdy budowla została ukończona dopiero w II połowie XV wieku. Warownia miała kształt nieregularnego czworoboku z zaokrąglonym jednym z rogów. Zamku broniły cztery narożne baszty i wieża bramna ze zwodzonym mostem nad fosą. Do niedawna uważano, że była to budowla drewniana. Jednak w wyniku ostatnich badań na terenie grodziska odkryto pozostałości grubych, dwumetrowych murów, co świadczy o tym, że zamek był warownią kamienną z drewnianą zabudową wewnętrzną.

Zamek został zniszczony prawdopodobnie przez Litwinów po śmierci króla Kazimierza Wielkiego. Z przeprowadzonych w XVI-XVIII wiekach lustracjach wynika że budowla była generalnie zaniedbana i od czasu do czasu doraźnie naprawiana. W lustracji z 1789 roku czytamy, że powierzchnia zamku była bez żadnej zabudowy, ponieważ budynek drewniany został rozebrany przed kilku laty. Do dziś zachowało się tylko wzgórze zamkowe.

W 2011 roku prace wykopaliskowe na grodzisku doprowadziły do dramatycznych odkryć. Ekshumowano szczątki ludzkie, które wskazują, że mogą tu być zbiorowe groby ofiar pomordowanych przez NKWD w latach 1939-41. Istnieje duże prawdopodobieństwo, że wśród ofiar mordu na zamku znajdują się Polacy z Listy Katyńskiej.

Wzgórze zamkowe znajduje się w centrum miasta, na południe od dworca autobusowego. Włodzimierz Wołyński jest położony 120 km na północ od Lwowa, 10 km na wschód od przejścia granicznego z Polską w Uściługu.

Zdjęcia wykonano w sierpniu 2017 roku.

  • Wzgórze zamkowe

  • Wzgórze zamkowe