Zespół klasztorny św. Barbary i św. Andrzeja Apostoła w Częstochowie został wzniesiony w latach 1637-43 z inicjatywy o. Andrzeja Gołdonowskiego. Zespół składał się z jednonawowego, późnorenesansowego kościoła i klasztoru przeznaczonego na nowicjat pauliński. Kościół został konsekrowany przez bpa Jana Madalińskiego 14 maja 1643 roku. W 1660 wzniesiono nad zakrystią oratorium zakonne (kaplica św. Anny) połączone na piętrze z klasztorem krytym gankiem. Po rozbudowie, w XVIII wieku kościół stał się trójnawowy, bazylikowy. Od strony północnej dostawiono wieżę, w górnej części cylindryczną, zwieńczoną hełmem z pokryciem z blachy miedzianej. Od frontu w niszach znajdują się rzeźby z XIX i XX wieku.

Plebania, która dawniej pełniła funkcję klasztoru, połączona jest za pomocą arkadowego przejścia z kaplicą św. Anny. Została zbudowana na planie kwadratu, z wewnętrznym wirydarzem, środkowy korytarz prowadzi do dawnych cel zakonników.

We wnętrzu świątyni znajduje się neobarokowy ołtarz główny z 1882 roku, z obrazem św. Barbary ze srebrną cyzelowaną i trybowaną sukienką. Przy tęczy i w nawach bocznych kościoła znajdują się późnobarokowe ołtarze z 1747 roku wyposażone w obrazy z przełomu XIX i XX wieku. Poza tym w zachodniej nawie znajduje się chrzcielnica z dębnickiego marmuru, a także szafka drewniana na oleje, zdobiona płaskorzeźbą Chrzest Chrystusa z 1747 roku. W prezbiterium zlokalizowana jest XVII-wieczna ambona z wizerunkami czterech ewangelistów. Nad nią znajduje się kopuła z figurą Maryi z dzieciątkiem Jezus. Po prawej stronie prezbiterium jest późnobarokowa (z elementami rokokowymi) kaplica św. Michała Archanioła.

Miejsce na którym stoi założenie jest związane z obrazem Matki Boskiej Częstochowskiej. W 1430 roku został po sprofanowaniu przez rabusiów porzucony przy źródle, w którym później go obmyto. Początkowo przy cudownym źródełku stał krzyż, obecnie znajduje nad nim się barokowa kaplica św. Barbary z I połowy XVIII wieku.

Częstochowa jest położona 60 km na północ od Katowic, przy drodze nr 1 do Łodzi. Kościół św. Barbary znajduje się u zbiegu ulic św. Barbary i św. Augustyna, ok. 1 km na południe do Jasnej Góry.

Zdjęcia wykonano w czerwcu 2013 roku.

  • Widok od ul. Św. Barbary

  • Wieża

  • Widok z tyłu

  • Kaplica nad źródełkiem

  • Kaplica nad źródełkiem