Pierwszy drewniany obiekt obronny w Nidzicy założyli Krzyżacy prawdopodobnie już w latach 1266–68. Natomiast pierwsza wzmianka o zamku pochodzi z 1376 roku. W dniu 7 grudnia 1381 r. osada otrzymała prawa miejskie z rąk Wielkiego Mistrza Winricha von Kniprode. Jako miejscowość położona nieopodal granicy z Mazowszem posiadała dwa niezależne, ale powiązane ze sobą systemy obronne. Zamek z przedzamczem i fortyfikacje miejskie, których głównym elementem był mur obwodowy z basztami na rogach oraz mur od strony wschodniej dobudowany kilka lat później. Od strony zachodniej miasto otaczała Nida, z trzech pozostałych stron wykopana fosa zasilana wodami rzeki. W obrębie murów miejskich stały dwa duże obiekty pełniące funkcję obronną: kościół św. Wojciecha i klasztorek. Układ miejski wyróżniał się dużą regularnością, tworzył wyraźny prostokąt. W dniu 8 lipca 1410 roku wojska polskie zajęły miasto i zamek bez walki. Po bitwie pod Grunwaldem, król Władysław Jagiełło nadał Nidzicę księciu mazowieckiemu, jednak we wrześniu 1410 roku Krzyżacy odzyskali miasto. Podczas wojny głodowej w dniu 25 lipca 1414 roku wojska polskie obległy zamek, który poddał się 6 sierpnia. W październiku 1414 roku Krzyżacy odzyskali zamek i miasto. W związku z zaginięciem dokumentu lokacyjnego podczas wojny, w 1420 roku prawa miejskie chełmińskie zostały Nidzicy odnowione. W 1444 roku Nidzica przystąpiła do antykrzyżackiego Związku Pruskiego, który w 1454 roku zwrócił się do króla Kazimierza Jagiellończyka z prośbą o przyłączenie do Królestwa Polskiego. W odpowiedzi wojska polskie zajęły bez walki miasto, a dowódcą zamku został rycerz Adam Wilkanowski. W 1455 roku odparto atak krzyżacki. Po wojnie trzynastoletniej, w wyniku pokoju toruńskiego Nidzica została lennem Królestwa Polskiego, trafiając jednak we władanie krzyżackie, przez co polska załoga musiała w 1466 roku opuścić miasto. Roszczenia mistrza krzyżackiego Albrechta von Hohenzollerna podważające II pokój toruński i jego przymierze z Moskwą sprawiło, że doszło do nowej wojny polsko-krzyżackiej, w wyniku czego w dniu 24 lutego 1520 roku w Nidzicy ponownie pojawiły się wojska polskie. Pięcioletnia wojna skończyła się hołdem pruskim przed królem Zygmuntem Starym i przekształceniem państwa zakonnego w państwo świeckie, pozostające pod zwierzchnictwem polskim. Jednocześnie książę Albrecht von Hohenzollern, przyjąwszy luteranizm, narzucił swą wiarę wszystkim poddanym. W Nidzicy oba kościoły przejęli luteranie, na zamku zaś miejsce Krzyżaków zajął starosta książęcy, którym był Piotr Kobierzycki.

Wojny szwedzkie przerwały w XVII wieku pomyślną koniunkturę gospodarczą miasta. Przemarsze wojsk w 1628 roku spowodowały pierwsze zniszczenia i szkody. W wyniku traktatów welawsko=bydgoskich z 1657 roku Polska została zmuszona do zrzeczenia się zwierzchnictwa nad regionem i odtąd miasto stanowiło część państwa pruskiego, przekształconego w 1701 roku w Królestwo Prus. W dniu 30 marca 1664 roku średniowieczne miasto spłonęło w wielkim pożarze. W 1710 roku w mieście pojawiła się dżuma i do stycznia 1711 roku uśmierciła około 200 mieszkańców. W 1723 roku określono Nidzicę „miastem drugiej klasy”, co oznaczało, że był to okres regresu gospodarczego. W 1752 roku Nidzica została stolicą okręgu. W latach 1758-60 miasto znajdowało się pod okupacją rosyjską. Pod koniec XVIII wieku zasypano fosy miejskie i rozebrano mury obronne z basztami. W Nidzicy 5 sierpnia 1804 roku na bocznej uliczce wybuchł pożar. Spaliło się w zachodniej pierzei dwadzieścia dziewięć domów wraz z zabudowaniami gospodarskimi. Poza tym pastwą płomieni padło czterdzieści domów bocznych uliczkach, kościół, plebania, szkoła, a także trzynaście stodół przy drodze do Litwinek. W następnym roku – w trakcie odbudowy miasta – powiększono rynek, rozbierając Bramę Polską i likwidując jedną z przecznic. W 1806 roku wkroczyły do miasta wojska francuskie.Wojska francuskie ponownie pojawiły się w mieście w maju 1812 roku i opuściły miasto 18 sierpnia 1813 roku. W 1819 roku zamieszkał w Nidzicy Ferdynand Tymoteusz Gregorovius, dzięki którego inicjatywie około 1830 roku wyremontowano zamek. W 1825 roku w Nidzicy mieszkało 1225 Polaków, co stanowiło 51,6% mieszkańców. W 1828 roku rozebrano stary ratusz miejski. W 1840 roku rozebrano Bramę Niemiecką. W drugiej połowie XIX wieku, szczególnie po zjednoczeniu Niemiec w 1871 roku, miasto przeżywało okres ponownej prosperity. Wyraźnie wzrosła liczba mieszkańców, zbudowano nowoczesną infrastrukturę. W 1888 miasto otrzymało połączenie kolejowe z Olsztynem i Działdowem. W wyniku ofensywy rosyjskiej w Prusach Wschodnich wojska kozackie gruntownie splądrowały i spaliły miasto 22 sierpnia 1914 roku. Po niemieckim zwycięstwie pod Tannenbergiem i wyparciu Rosjan z Nidzicy natychmiast przystąpiono do odbudowy miasta. W plebiscycie narodowościowym w lipcu 1920 roku bezdyskusyjne zwycięstwo odnieśli Niemcy – w całym powiecie za Polską padło jedynie 330 głosów, choć podczas spisu powszechnego w 1910 roku 20 075 zamieszkałych w nim osób zadeklarowało jako język ojczysty język polski, zaś tylko 10 779 osób – język niemiecki.

Po wybuchu II wojny światowej, w dniu 2 września 1939 roku lotnictwo polskie zbombardowało okolice dworca kolejowego. Przypomina o tym pomnik lotników polskich przed nidzickim dworcem kolejowym. W dniu 5 października 1944 roku miało miejsce pierwsze bombardowanie miasta przez lotnictwo sowieckie, w wyniku którego spłonął budynek Urzędu Pracy. W dniu 20 stycznia 1945 roku w trakcie operacji wschodniopruskiej, Nidzica została zdobyta przez oddziały sowieckie. Miasto było zniszczona w 75–80%, a niemieckojęzyczni mieszkańcy zostali wysiedleni. Komendantura sowiecka przekazała oficjalnie Nidzicę administracji polskiej w dniu 27 maja 1945 roku. W 1947 roku w mieście mieszkały zaledwie 3433 osoby (39% stanu z 1939 roku). W kolejnych latach miasto zostało częściowo odbudowane. W 1958 roku podjęto decyzję o odbudowie zamku, w którym w 1965 roku otworzono Dom Kultury i ognisko muzyczne. 

Nidzica jest położona 30 km na północ od Mławy przy drodze nr 7 do Olsztynka.

Zdjęcia wykonano w maju 2024 roku. 

Najważniejsze zabytki miasta to:

– Gotycki zamek krzyżacki z XIV wieku, rozbudowany w XV wieku, zniszczony w 1945, po wojnie odbudowany,(osobny artykuł)

 • Obelisk Ferdynanda Tymoteusza Gregoroviusa w parku zamkowym

 • Pomnik Władysława Jagiełły u podnóża zamku

– Kościół Niepokalanego Poczęcia NMP i św. Wojciecha z XIV wieku. Pierwsza wzmianka o świątyni pochodzi z dokumentu lokacyjnego miasta z dnia 7 grudnia 1381 roku. Budowla była wielokrotnie niszczona. Pierwszy raz spłonęła razem z rynkiem w 1414 roku, po raz kolejny została zniszczona w 1664 roku, a następnie w 1804 i 1914 roku. Kolejne remonty, odbudowy i przebudowy z lat 1579, 1689, 1725, 1817-19, 1920-24 stopniowo zmieniały wygląd zewnętrzny i kształt świątyni – ze stylu gotyckiego, przez neorenesansowy do arkadowego (pseudorenesansowy), który zachował się do czasów współczesnych. Budowniczymi i użytkownikami pierwszego kościoła byli wierni wyznania katolickiego, po 1525 roku przejęli go protestanci, a od 1945 roku ponownie należy do katolików.

Nie wiadomo jak wyglądała świątynia do XVI wieku. Z przeprowadzonej wizytacji kościelnej w 1561 roku wynikało, że budowla posiadała chór i rozstawione ławki. Według relacji z 1684 roku, kościół posiadał dwie nawy oraz wieżę od północy. Obecnie jest to kościół salowy, założony na planie prostokąta. Głównym materiałem budowlanym jest cegła, niektóre fragmenty zostały wykonane także z kamienia polnego. Mury zewnętrzne są otynkowane. Nietypowo usytuowana jest kwadratowa wieża, która przylega do elewacji wschodniej. Do trzeciej kondygnacji wieża reprezentuje styl gotycki, natomiast szczyty są nadbudowane w stylu neorenesansowym. Nakryta jest dachem namiotowym. Na obydwu szczytach są umieszczone zegary.

We wnętrzu kościoła na całej długości elewacji bocznych są wybudowane empory. Dwa rzędy okien są umieszczone jedynie w ścianie od strony zachodniej. Strop jest wykonany z drewna w formie kasetonów i nawiązuje do stylu renesansowego. W latach 90-tych ubiegłego wieku wnętrze świątyni otrzymało nową polichromię. Na ścianach bocznych nad galeriami zostały namalowane w formie medalionów wizerunki piętnastu polskich świętych i błogosławionych. Także prezbiterium zostało ozdobione malowidłami ze scenami: Zwiastowania i Zmartwychwstania i św. Wojciecha. Na skutek wielokrotnych pożarów i wojen oryginalne wyposażenie świątyni zachowało się w niewielkim stopniu. Obecnie w ołtarzu głównym jest umieszczony obraz Matki Bożej Niepokalanie Poczętej. Po obu stronach znajdują się figury św. Wojciecha (po lewej stronie) i św. Jana Chrzciciela (po prawej stronie). Na górze jest umieszczona Grupa Ukrzyżowania. Na wysokości ołtarza głównego są umieszczone dwa małe ołtarze boczne. Z lewej strony znajduje się ołtarz Najświętszego Serca Jezusowego, a z prawej strony – Matki Bożej Nieustającej Pomocy.

 • Widok od Rynku

 • Nawa główna

 • Prezbiterium i ołtarz główny

 • Empory

 • Widok od zamku

– Ratusz z XIX wieku i Rynek. Pierwotny ratusz miejski zburzono w 1824 roku z powodu złego stanu technicznego. Zastąpił go nowy wybudowany w 1842 roku, który znajdował się na rogu ulic Kościuszki i Placu Wolności. Budynek ten został zniszczony przez Rosjan w czasie I Wojny światowej. Dzisiejszy ratusz powstał w 1923 roku w stylu neoklasycystycznym, a wieńczy go okrągła wieżyczka pokryta miedzią. Ratusz został odnowiony w 2012 roku. Obecnie ratusz służy za siedzibę Urzędu Miejskiego, Punktu Informacji Turystycznej. Część budynku została przeznaczona do celów handlowych, obecnie mieści się w nim sklep spożywczy.

 • Rynek i ratusz

 • Elewacja frontowa

 • Kartusz z herbem miasta

 • Rynek

 • Kamieniczki w Rynku

.- Klasztorek – średniowieczny obiekt pełniący funkcję obronną, usytuowany w południowo-wschodnim narożniku miasta i należąca do miejskich fortyfikacji. Pierwotnie wschodnia jego część spełniała rolę baszty narożnej. W wiekach późniejszych klasztorek wykorzystywany był jako szkoła dla niższego personelu kościelnego, koszary, biblioteka miejska, kino, a nawet spichlerz. Zabytek ten, zniszczony w 1945 roku i odbudowany w latach 1967-88, został zaadaptowany na filię Archiwum Państwowego. Obecnie budynek stoi pusty i nie jest w nim prowadzona jakakolwiek działalność, przez co powoli niszczeje.

 • Klasztorek

 • Kamienny kroksztyn

– Dawny browar zamkowy – powstał w 1868 roku i pierwotnie nosił nazwę Schlossbrauerei Neidenburg (Browar Zamkowy Nidzica). Po zakończeniu działań wojennych w browarze mieściła się rozlewnia oranżady a po remoncie w 1958 roku powstała Nidzicka Wytwórnia Win i Miodów Pitnych. Dawny Browar Zamkowy w 1992 roku decyzją Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków został wpisany do rejestru zabytków jako ciekawy przykład XIX-wiecznego budownictwa przemysłowego. Obecnie jest on w rękach prywatnych i nosi nazwę: Wytwórnia Win i Miodów Pitnych w Nidzicy.

 • Budynek browaru

Fragmenty murów obronnych z basztami. Z murów miejskich do dzisiaj przetrwały bardzo skromne fragmenty, w większości wkomponowane w ściany współczesnych domów.

 • Dawna baszta miejska