Pierwsze wzmianki na temat Görlitz pochodzą z przełomu X i XI wieku, kiedy to gród Serbołużyczan został włączony do Polski przez Bolesława I Chrobrego. W 1032 roku gród przechodzi w ręce Marchii Miśnieńskiej, a w 1076 roku osada wraz ze wschodnią częścią Milska zostaje przyłączona do Czech. W 1131 roku z polecenia czeskiego księcia Sobiesława zbudowano gród, który ok. 1215 roku uzyskał prawa miejskie. W 1319 roku miasto pod panowaniem śląskiego Piasta Henryka I Jaworskiego, miasto zostaje włączone do księstwa jaworskiego, ale już 10 lat później zostaje ponownie włączone do Królestwa Czech. w latach 1346-1815 miasto jest członkiem górnołużyckiego Związku Sześciu Miast. W 1377 roku powstało oddzielne księstwo Görlitz (Herzogtum Görlitz) utworzone przez króla czeskiego i Świętego Cesarza Rzymskiego Karola IV. W roku 1466 znajduje się pod panowaniem króla węgierskiego Macieja Korwina, lecz w 1490 roku powraca w granice Czech. W 1635 roku miasto wraz z Łużycami Górnymi przechodzi pod władzę Elektoratu Saksonii. W latach 1697-1763 znajduje się pod panowaniem królów Polski Augusta II Mocnego i Augusta III Sasa – przez miasto biegnie jedna z tras łączących Drezno i Warszawę. W 1815 roku po kongresie wiedeńskim Görlitz włączony został do Prus i stał się częścią prowincji Śląsk. W 1919 roku z wyniku podziału prowincji Śląsk na dwie mniejsze prowincje, stał się częścią prowincji Dolny Śląsk. Na początku maja 1945, Niemcy zniszczyli most staromiejski Zgorzelec-Görlitz, odbudowany dopiero w 2004 roku.  Miasto zostało zajęte w maju 1945 roku przez wojska sowieckie.

Na mocy postanowień konferencji poczdamskiej Nysa Łużycka stała się rzeką graniczną, a prawobrzeżna część miasta włączona w obszar Polski i nadano jej nazwę Zgorzelice (obecnie Zgorzelec). Görlitz jest jednym z niewielu niemieckich miast tej wielkości niezniszczonych podczas II wojny światowej, a co za tym idzie posiadających niezaburzony układ przestrzenny i zabytki ze wszystkich epok historycznych. W śre­dnio­wiecz­u miasto było waż­nym cen­trum han­dlo­wym i na­uko­wym, po­ło­żo­nym przy sta­rej dro­dze han­dlo­wej Via Regia. Z okre­su su­kien­ni­ków po­cho­dzą je­dy­ne w swoim ro­dza­ju domy ha­lo­we o sze­ro­kich wjaz­dach, mo­gą­cych po­mie­ścić cały za­przęg konny. Pięk­ny za­ką­tek two­rzy rynek oto­czo­ny re­ne­san­so­wy­mi i ba­ro­ko­wy­mi ka­mie­ni­ca­mi, z przy­cią­ga­ją­cym wzrok ra­tu­szem. Nad samą Nysą wzno­si się na po­tęż­nej skale mo­nu­men­tal­ny go­tyc­ki ko­ściół. Warto też przyj­rzeć się bu­dyn­kom i dziel­ni­com po­wsta­łym na prze­ło­mie XIX i XX wieku – wznie­sio­no wtedy ele­ganc­ki teatr miej­ski, se­ce­syj­ny dom to­wa­ro­wy, bu­dy­nek dwor­ca ko­le­jo­we­go oraz Plac Pocz­to­wy.

Najciekawsze zabytki miasta to: – Święty Grób (Heiliges Grab) z 1504 roku, replika grobu Jezusa Chrystusa;  – kościół św. Piotra i Pawła (St. Peter und Paul) z XV wieku; – kościół św. Mikołaja (Nikolaikirche ) z XII wieku; – kościół św. Trójcy (Dreifaltigkeitskirche) z lat 1234-45; – Stary Ratusz z XVI wieku; – wieże Dicker Turm, Reichenbacher Turm i Nikolaiturm, brama Nikolaizwinger, baszta Ochsenbastei, barbakan Kaisertrutz – pozostałości średniowiecznych fortyfikacji; – Kościół Mariacki (Frauenkirche) z 1473 roku; – zamek wodny Tauchritz z 1306 roku; – budynek Waidhaus z XIII wieku; – budynek Schönhof z 1526 roku, siedziba Muzeum Śląskiego (Das Schlesische Museum); – Dworzec Główny z 1846 roku; – wiadukt kolejowy z 1847 roku; – kościół św. Krzyża (Heilig-Kreuz-Kirche) z 1853 roku; – dom towarowy Straßburg-Passage z 1887 roku; – fontanna Muschelminna z 1887 roku; – katedra św. Jakuba (St.-Jakobus) z 1900 roku; – kościół luterański (Lutherkirche) z 1901 roku; – Nowy Ratusz z 1903 roku; – kościół Ducha Świętego (Heilig-Geist); – synagoga z 1911 roku; – dom towarowy Hertie-Kaufhaus z 1913 roku.

W 1994 roku papież Jan Paweł II utworzył diecezję katolicką z siedzibą w Görlitz. Patronką diecezji jest polska święta Jadwiga Śląska.

Miasto jest położone nad Nysą Łużycką na granicy z Polską, w Łużycach Górnych. Jest najbardziej wysuniętym na wschód miastem Niemiec, szóstym co do wielkości miastem Saksonii – po Lipsku, Dreźnie, Chemnitz, Zwickau i Plauen. Siedziba biskupów: ewangelickiego i katolickiego. Dawniej tworzyło jedno miasto wraz ze Zgorzelcem, dzisiejszym miastem położonym w województwie dolnośląskim.

Zdjęcia wykonał mój kolega Wojciech Pozorski w styczniu 2017 roku.

 • Kościół św.Piotra i Pawła oraz Widhaus

 • Nysa Łużycka

 • Nysa Łużycka

 • Nysa Łużycka

 • Most Staromiejski

 • Nysa Łużycka

 • Kościół św. Piotra i Pawła

 • Kościół św. Piotra i Pawła

 • Nikolaiturm

 • Nowy Ratusz

 • Dom Wagi w Rynku

 • Przelot pod ratuszem

 • Stary Ratusz

 • Fontanna

 • Kamienice przy Rynku

 • Stary Ratusz

 • Kamienice przy rynku

 • Kościół św. Trójcy

 • Reichenbacher turm

 • Dicker Turm