Mu­ro­wa­na wieża obronna w Bystrzycy Kłodzkiej została wzniesiona najprawdopodobniej około ro­ku 1319, w któ­rym król czes­ki Jan Luk­sem­bur­ski na­dał wój­tos­two wójtostwo bystrzyckie wraz z okolicą Jakubowi Ruckerowi. Być mo­że wie­ża pow­sta­ła w miej­scu ist­nie­ją­cej tu pier­wot­nie drew­nia­nej straż­ni­cy. Wieża jest wspominana w dokumentach z lat 1416 i 1417, ja­ko Thur­me, co oz­na­cza, że praw­do­po­dob­nie peł­ni­ła w tym cza­sie tak­że funk­cję a­resz­tu lub wię­zie­nia. W 1429 roku miasto zdobyli i spustoszyli husyci. Wieża jako jedyny ważny budynek w mieście oparła się zniszczeniom, co potwierdza, że pełniła rolę niewielkiego zamku miejskiego.

Budowlę grun­tow­nie prze­bu­do­wa­no w XVI stu­le­ciu na­da­jąc jej for­my re­ne­san­so­we, w 1605 roku zaś przesz­ła na włas­ność woj­ska i od­tąd zwa­no ją Wie­żą Żoł­nier­ską. Po po­ża­rze w 1767 bu­dy­nek głów­ny ob­ni­żo­no o dwa pięt­ra i poz­ba­wio­no cech ob­ron­nych, u­po­dab­nia­jąc do sto­ją­cych po są­siedz­ku ka­mie­nic. Licz­ne prze­bu­do­wy w la­tach nas­tęp­nych cał­ko­wi­cie za­tar­ły pier­wot­ny wyg­ląd i cha­rak­ter za­byt­ku.

Pierwotna, czterokondygnacyjna wieża została zbudowana na planie zbli­żo­nym do kwa­dra­tu o bo­kach 22×23 met­ry. Wysoką na co naj­mniej 25 me­trów wy­so­koś­ci, za­pew­ne już w po­ło­wie XIV stu­le­cia zwień­czo­no kre­ne­la­żem, w o­kre­sie re­ne­san­su zas­tą­pio­nym de­ko­ra­cyj­ną at­ty­ką. Pod wieżą znajdują się wy­ku­te w li­tej ska­le piw­ni­ce. Wie­żę wzniesiono na o­to­czo­nym fo­są nie­wiel­kim wy­nie­sie­niu w ob­rę­bie mu­rów mias­ta, zam­knię­tym od pół­no­cy za­bu­do­wą miej­ską, od po­łud­nia zaś i od wscho­du – wo­da­mi rzek Bys­trzy­cy i Ny­sy Kłodz­kiej. O­bok wie­ży w skład zam­knię­te­go fo­są wój­tos­twa wcho­dził rów­nież dom zwa­ny w XV stu­le­ciu Hau­se vor dem Tur­me, i dru­gi bu­dy­nek Som­mer­hau­se po­ło­żo­ny od stro­ny ryn­ku. Są­sia­do­wał z ni­mi og­ród, a po­ni­żej staj­nie. Obecnie zaniedbana budowla pełni funkcje mieszkaniowe.

Wie­ża stoi w po­łu­dnio­wo-za­chod­niej częś­ci Sta­re­go Mias­ta. Tuż o­bok niej wzno­si się Bra­ma Wod­na z cha­rak­te­rys­tycz­nym kre­ne­la­żem.

Bystrzyca Kłodzka jest położona 16 km na południe od Kłodzka, przy drodze nr 33 do Międzylesia.

Zdjęcia wykonano w lipcu 2021 roku.

  • Wieża w panoramie miasta

  • Z lewej Wójtostwo a z prawej Brama Wodna