Ulica Kanonicza w Krakowie jest najstarszą ulicą miasta. Pierwotnie była ulicą osady Okół, przyłączonej do Krakowa w 1401 roku. Przy ulicy znajdowały się domy kanoników katedralnych, a do dziś zachowało się wiele renesansowych i barokowych kamienic z ozdobnymi portalami. Przedłużenie południowej pierzei stanowił niegdyś mur obronny wraz z Bramą Poboczną. Ulica o długości około 250 metrów zaczyna się przy ul Senackiej i wiedzie na południe do podnóża Wawelu, przy ul. Podzamcze. Około 90 metra, po wschodniej stronie znajduje się plac św. Marii Magdaleny z widokiem na kościół św. Apostołów Piotra i Pawła. Najważniejsze kamienice usytuowane przy ulicy:

Kamienica nr 1 (pałac Samuela Maciejowskiego) – została wzniesiona w latach 1531–32, na rzucie kwadratu ze strzelnicami w ścianach, jako budynek piętrowy dwutraktowy z sienią na osi i galerią arkadową od strony dziedzińca. Do końca XVIII wieku budynek był rezydencją kanoniczą, następnie został przejęty przez władze krakowskie na Inkwizytoriat (budynek główny) i więzienie (oficyna). Pałac był odnawiany na przełomie XVII i XVIII wieku oraz w końcu XVIII wieku, kiedy to architekt August Plasqude nadbudował drugie piętro i zaprojektował fasadę – nadało to budynkowi obecny wygląd. Obecnie w kamienicy mieści się Wydział Architektury Politechniki Krakowskiej, Podyplomowe Studium Konserwacji Zabytków Architektury i Urbanistyki również Politechniki Krakowskiej, a także Kawiarnia „Inkwizytor”.

Kamienica nr 2 (Kamienica pod Aniołkami) na rogu ulic Senackiej i Kanoniczej – powstała w 2 połowie XVI wieku z połączenia dwóch gotyckich kamieniczek – jej największą ozdobą jest wysoka attyka krenelażowa. Obecnie jest to prywatny dom mieszkalny. Kamienica nr 3 (Bursa Grochowa) – powstała w 2 połowie XIV wieku na zlecenie Kapituły z przeznaczeniem dla młodzieży studiującej w pobliskim Collegium Juridicum. W połowie XV wieku była tutaj Bursa Grochowa dla żaków studiujących prawo. Gruntowna przebudowa nastąpiła w latach trzydziestych XVI wieku i z tego czasu pochodzi piękna kamieniarka okien na fasadzie. W wieku XVII dobudowano tylny trakt budynku, a już w połowie XVIII wieku powstał bogaty barokowy portal. Obecnie dom jest własnością Kapituły Metropolitalnej na Wawelu. Na parterze swoje siedziby mają chóry katedralne oraz Polskie Towarzystwo Teologiczne i prowadzone przez nie Wydawnictwo UNUM.

Kamienica nr 5 (Dom Kapitulny) – to jeden z najstarszych domów, przebudowany z inicjatywy Jana Długosza po pożarze z 1455 roku. Był to budynek piętrowy, jednotraktowy (zachowane są kamienne obramienia okien z filarami międzyokiennymi z herbem Oleśnickiego – Dębno i portal schodkowy oraz ozdobny wątek ceglany z dekoracją rombową z zendrówek na parterze fasady). W wyniku gruntownej przebudowy w 2 połowie XVI wieku budynek otrzymał charakter nowożytny (między innymi założono portal wejściowy i zbudowano arkadowe galerie w dziedzińcu – nie zachowały się). Zbudowano również niewielką oficynę, przyległą od północnego muru granicznego. Przed połową XVIII wieku przybyło drugie piętro. Wtedy także zamurowano arkady w ryzalicie. Z tego też czasu pochodzi portal główny. Na parterze kamienicy mieści się Cricoteka założona przez Tadeusza Kantora. Planowane jest jej przekształcenie w Muzeum Tadeusza Kantora. Dom ten nazywany jest też Domem Długosza.

Kamienica nr 6 (Dom Rycerski) – powstał w XIV wieku na dawnych kramach placu Okołu, jako jednotraktowy, dwuosiowy, piętrowy w stylu gotyckim. Jego właścicielem był rycerz Jan Hińcza z Rogowa, kasztelan sandomierski, który darował go w 1464 roku Kapitule Katedralnej. Został przekształcony w 2 połowie XV wieku (zachowała się między innymi gotycka kamieniarka okienna). Był odnawiany bez rozbudowy w XVII wieku (polichromowany strop belkowy z 1616 roku), w XVIII wieku (portal wejściowy, polichromie ścienne) oraz w XIX wieku. Obecnie dom ten nadal jest własnością kościelną, mieszczą się w nim zakłady naukowe Uniwersytetu Jagiellońskiego.

Kamienica nr 7 („Dom pod Trzema Koronami”) – dwukondygnacyjny, jednotraktowy i pięcioosiowy budynek frontowy z oficynami, powstał w 2 połowie XIV wieku z fundacji kanonika Nawoja Topora z Tęczyna. Z tego też czasu pochodzi niewielkie okienko w skromnym kamiennym obramieniu, tkwiące jakby przypadkowo na parterze fasady. Kamienica posiada sień przejezdną, wyjątkowo umieszczoną w osi bocznej. Dom został przekształcony po pożarze w 1455 roku i z tamtych lat pochodzą piwnice oraz ceramiczna posadzka na pierwszym piętrze. Przebudowano go po 1504, a przed 1523 rokiem z inicjatywy kanonika Jana Karnkowskiego. Wówczas powstały gotycko-renesansowe okna pierwszego piętra na fasadzie. Z tego też czasu pochodzi również portal wejściowy o cechach gotycko-renesansowych. Nad nim widnieje napis Dominus adiutor meus et protector meusPan wspomożycielem moim i obrońcą (Psalm 27:7). Natomiast już w ostatniej ćwierci XVI wieku zbudowano galerię arkadową od strony dziedzińca i przypuszczalnie wzniesiono drewniane drugie piętro, przekształcone w murowane w XVII wieku Na lata 1756–78 przypadł remont domu, w tym dekoracja malarska stropów. W XIX wieku zburzono oficyny, zmieniono układ wnętrz, przykrywając podłogami na pierwszym piętrze gotyckie płyty posadzkowe. Obecnie na piętrze mieści się siedziba Stowarzyszenia Pisarzy Polskich. Na parterze działa kawiarnia „U literatów“.

Kamienica nr 9 – powstała w 1 połowie XIV wieku. Początkowo stały tutaj dwa domy, między którymi biegła uliczka do murów, które wystawili kanonicy Jan Suchywilk i Jakub Szyrzyk z Falkowa. Po pożarze w 1455 roku domy połączono w jeden duży budynek. W XVI wieku był dwukrotnie przebudowywany, raz za rządów biskupa Jana Konarskiego, po którym przetrwał herb Abdank umieszczony w kluczu sklepienia sieni i jednej z komór piwnicznych. W wyniku tej przebudowy budynek uzyskał charakter pałacu miejskiego z dziedzińcową galerią, bogatym detalem późnogotyckim, częściowo zachowanym (kamieniarka okien, 2 filary międzyokienne) i wykuszem w fasadzie wspartym na 2 kolumnach. Przebudowy XVIII- i XIX-wieczne całkowicie zniszczyły pozostałości gotyckie i renesansowe. W latach 1787–88 z inicjatywy kanonika Benedykta Trzebińskiego dom przebudowany – powstała wówczas klasycystyczna fasada. Do XIX wieku była to rezydencja kanonicza (po 1810 roku mieszkał tutaj Hugo Kołłątaj). Obecnie mieszczą się tu niektóre wydziały Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Kamienica nr 11 (kamienica Mikołaja Poraja) – powstała w 1 połowie XV wieku z fundacji kanonika Mikołaja Poraja. W 1. połowie XVI wieku został przebudowany portal wejściowy. Na XVII wiek przypada budowa oficyny zachodniej, mieszczącej niegdyś stajnie (północna oficyna pochodzi z XIX wieku). W XVIII stuleciu dobudowano drugie piętro, natomiast przebudowa zrealizowana w latach 1830–1836 zadecydowała o aktualnym wyglądzie budynku, zwłaszcza fasady, którą zdobi biegnący nad parterem fryz z orłami napoleońskimi. W budynku mieści się terenowe biuro Rzecznika Małych i Średnich Przedsiębiorców.

Kamienica nr 15 (Dom kapitulny Szreniawa) – w średniowieczu, na miejscu obecnego budynku, znajdowały się dwie kamienice. Jedna z nich została wzniesiona w XIV wieku przez kanonika Piotra. Około 1525 roku na polecenie biskupa Jana Konarskiego budynki scalono. Około 1530 roku gmach został rozbudowany z fundacji biskupa poznańskiego Benedykta Izdbieńskiego. Z tego okresu pochodzi Portal z półkolistą arkadą z laskowaniami, ujętą w renesansowy fryz z herbami Wieniawa i Bończa. W XVII wieku dostawiono kolejne dwa barokowe herby: Trzy Korony i Szreniawa. W kolejnych latach rozbudowano oficyny, łącząc je z kamienicą frontową. Obecnie budynek jest własnością krakowskiej Kurii Metropolitalnej. Znajduje się tu restauracja.

Kamienica nr 16 (Kamienica Pod Motylem – Hotel Copernicus) – w połowie XIV wieku, na miejscu obecnej kamienicy, stały dwa piętrowe domy. W latach 1411–35 kanonik, prawnik i rektor Akademii Krakowskiej Paweł Włodkowic wzniósł, z wykorzystaniem murów obu budowli, pałac, zajmujący całą szerokość posesji. W 1455 roku budynek spłonął, jednak wkrótce został odbudowany. Około 1554  roku budynek rozbudowano go i przebudowano. Z tego okresu pochodzi portal z inskrypcją oraz gotyckie polichromie we wnętrzach, przedstawiające ojców kościoła. W XVI wieku w kamienicy mieszkał historyk i późniejszy biskup warmiński Marcin Kromer. W 1802 budynek został przejęty przez administrację austriacką. Pod koniec XX wieku został zakupiony przez grupę hotelową Likus Hotele i Restauracje. Odrestaurowano go, przywracając średniowieczną fasadę budynku i umieszczając na niej niej relikty średniowiecznych obramowań okiennych oraz dostosowano do funkcji hotelowej.

Kamienica nr 17 (pałac biskupa Erazma Ciołka) – w 1505 roku staraniem biskupa płockiego Erazma Ciołka połączono dwa domy, tworząc tzw. curia ampla, czyli wielki dwór, uchodzący w XVI wieku za najokazalszy przy ulicy Kanoniczej. Kolejnymi właścicielami pałacu byli Mikołaj Wolski, a następnie kardynał Jerzy Radziwiłł, który dokonał kolejnej przebudowy rezydencji.W fasadzie usytuowano renesansową bramę z kartuszem herbowym, na którym widnieje orzeł w koronie z przeplecioną literą S będącą inicjałem króla Zygmunta Starego. W sieni odkryto późnogotycką kolumnadę, która dzieliła sień na dwie nawy. W 1977 roku dokonano kolejnego odkrycia zamurowanych arkad dziedzińca. Bogaty wystrój pałacu prawie całkowicie został zniszczony w XIX wieku za czasów austriackich. Obecnie mieści się tu oddział Muzeum Narodowego.

Kamienica nr 18 (pałac biskupa Floriana z Mokrska) – powstały w XIV wieku. Gruntownie przebudowany w latach 1560–63, prawdopodobnie przy udziale Jana Michałowicza z Urzędowa (jemu przypisuje się portal). Obecnie mieści się tu siedziba Centrum Jana Pawła II „Nie lękajcie się”.

Kamienica nr 19 (dom św. Stanisława – Muzeum Archidiecezjalne) – wzniesiona przez rokiem 1370. W latach 1537–40 została przebudowana z inicjatywy J. Wilamowskiego, w wyniku czego powstawała reprezentacyjna rezydencja w stylu renesansowym w dwukondygnacyjnymi krużgankami arkadowymi. W latach 80-tych XVI wieku S. Krasiński ufundował na drugiem piętrze kaplicę św. Stanisława. Jest to jedyna zachowana do dziś kaplica w pałacach kanoników krakowskich. Dom uległ zniszczeniu w 1768 roku. W latach 1778–90 przebudowano go w stylu klasycystycznym. W latach 1953-58 mieszkał tu domu Karol Wojtyła. Od 1994 roku, wraz z kamienicą nr 21, jest siedzibą Muzeum Archidiecezjalnego.

Kamienica nr 21 (Dom Dziekański) – renesansowa kamienica została wzniesiona w latach 1582–88. Jej budowniczym był architekt włoski Santi Gucci. Budynek ozdobiony jest sgraffitową dekoracją fasady oraz posiada piękny i niezwykle cenny manierystyczny portal z napisem na fryzie Procul este profani. Na szczególną uwagę zasługuje także arkadowy dziedziniec, którego ozdobą są jońskie kolumny umieszczone w części parterowej i kolumny czworoboczne usytuowane w części piętrowej pałacu. W rezydencji zachowało się również wiele elementów dawnej kamieniarki w postaci gotyckich i renesansowych portali, tarcz herbowych, obramień okien i in. W środkowej części dziedzińca umieszczona jest barokowa rzeźba św. Stanisława Szczepanowskiego. Obecnie w Domu Dziekanów mieści się Muzeum Archdiecezjalne.

Kamienica nr 24 (pałac Górków – „Dom Pod Telegrafem”) – powstał w 2 połowie XVI wieku poprzez połączenie dwóch XV-wiecznych kamienic. Na przełomie XV i XVI wieku dom należał do prymasa Andrzeja Krzyckiego. Po jego śmierci został sprzedany Andrzejowi Górce. Rodzina Górków przebudowała budynek w stylu manierystycznym. Portal wejściowy pochodzi z XVIII wieku – mieści się na nim herb kapituły oraz herb Abdank. Pod koniec XVIII wieku dom mieścił koszary austriackiej policji, a w okresie Księstwa Warszawskiego zaadaptowano go na koszary artylerii. W czasach Rzeczpospolitej Krakowskiej miała tu swoją siedzibę dyrekcja policji. W 2. połowie XIX wieku mieściło się tu biuro telegraficzne, które dało początek nazwie kamienicy. W 1907 roku nadbudowano trzecie piętro. Na elewacji pałacu od strony ul. Podzamcze znajduje się tablica upamiętniająca pobyt Jarosława Haszka w areszcie miejskim „Pod Telegrafem” w 1903 roku. Obecnie w kamienicy ma siedzibę małopolski Wojewódzki Urząd Ochrony Zabytków.

Kamienica nr 25 (Dom Długosza) – wzniesiony w XIV wieku, mieścił łaźnię królewską. Był wielokrotnie przebudowywany i przekształcany. Od pierwszej połowy XV wieku służył jako dom mieszkalny dla kanoników katedralnych, a nazwę zawdzięcza jednemu z nich – Janowi Długoszowi. Dopiero w XIX wieku nastąpiła zmiana jego przeznaczenia, w tym też stuleciu mieszkał tam Stanisław Wyspiański. Obecnie jest siedzibą rektoratu Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II.

Zdjęcia wykonano w marcu 2022 roku.

 • Kamienica pod Aniołkami

 • W głębi Dom Rycerski

 • Bursa Grochowa

 • Dom Rycerski

 • Dom kapitulny

 • Dom pod Trzema Koronami

 • Kamienica przy Placu św. Magdaleny

 • Plac św. Magdaleny - w głębi kościół śś. Piotra i Pawła

 • Plac św. Magdaleny - w głębi kościół św. Andrzeja

 • Dom kapitulny Szreniawa

 • Kamienica nr 14 i Hotel Copernicus

 • Pałac biskupa Erazma Ciołka

 • Pałac biskupa Erazma Ciołka - dziedziniec

 • Pałac biskupa Erazma Ciołka - dziedziniec

 • Pałac biskupa Erazma Ciołka

 • Muzeum Archidiecezjalne

 • Pałac biskupa Floriana z Mokrska

 • Kamienica nr 22

 • Ul. Kanonicza

 • Pałac Górków

 • Dom Długosza

 • Widok od Wawelu